ข่าวประชาสัมพันธ์

MFii ร่วมกับคลีนิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมในหัวข้อ"การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น"


อ่านเพิ่มเติม..

MFii จัดกิจกรรมปฐมนิเทศชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา (Student Entrepreneur Club-MFU SEC)


อ่านเพิ่มเติม..

MFii ได้รับเกียรติต้อนรับคณะผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง


อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น"


อ่านเพิ่มเติม..

MFii บรรยายในหัวข้อ พิพิธภัณฑ์เสวนา "การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ศิลปวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑ์"


อ่านเพิ่มเติม..

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 60 MFii ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะผู้บริหารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2


อ่านเพิ่มเติม..

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 60 MFii ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะผู้บริหารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1


อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศรับสมัครน้องๆนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม "ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ" สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2560 คะ


อ่านเพิ่มเติม..

MFii จัดกิจกรรม "เวทีสัมมนาผู้ประกอบการพบนักวิจัยและร่วมสร้างแนวทางผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิม" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560


อ่านเพิ่มเติม..

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น" จัดขึ้นในวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.00 -16.00 น.


อ่านเพิ่มเติม..

MFii จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมริมกก อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


อ่านเพิ่มเติม..

MFii จัดพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์ คอสเมติคส์ โซลูชั่น จำกัด


อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ Talent Mobility


อ่านเพิ่มเติม..

MFii จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560


อ่านเพิ่มเติม..

MFii เข้าร่วมจำหน่ายและจัดแสดงสินค้า ภายในงาน "RSP Innovation Day 2017" ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ


อ่านเพิ่มเติม..

MFii เข้าร่วมรประชุมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทัล ริเวอร์ไซต์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


อ่านเพิ่มเติม..

MFii จัดบูธประชาสัมพันธ์"ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ" ภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาที่โถงทางเชื่อม D1-C1 ในงานเปิดโลกกิจกรรม


อ่านเพิ่มเติม..

MFii จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านพัฒนานวัตกรรม ครั้ง 1/2560 ณ ห้องดอยแง่ม อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


อ่านเพิ่มเติม..

MFii จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ Startup Entrepreneurs ภายใต้กิจกรรม Entrepreneurship Education ขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-14.30 น. ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


อ่านเพิ่มเติม..

MFii ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสาธิตกระบวนการทำสบู่เหลวน้ำผึ้ง


อ่านเพิ่มเติม..

MFii จัดประชุมหารือร่วมกันกับอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน Startup Thailand League 2017


อ่านเพิ่มเติม..

MFii ได้เข้าร่วมการสัมมนา "Trademark and Branding Strategies for the University Technology Transfer Office" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น


อ่านเพิ่มเติม..

MFii เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (โครงการ Talent Mobility และโครงการ TLO)


อ่านเพิ่มเติม..

MFii นำคณะกรรมการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ เข้าติดตามประเมินผลการดำเนินงานในแผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและวิจัยภาคเอกชน (IRTC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท พี วิน โปรดักส์ จำกัด


อ่านเพิ่มเติม..

MFii เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


อ่านเพิ่มเติม..

MFii จัดเวทีลงนามสัญญาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ระหว่าง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ บริษัท แอด คา ลี่ จำกัด


อ่านเพิ่มเติม..

MFii จัดกิจกรรมแสดงสินค้าในประเทศให้ผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม จัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซ่าพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


อ่านเพิ่มเติม..

MFii และอาจารย์ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ได้เข้าร่วมอบรมความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาครั้งที่ 4 และร่วมประชุมเครือข่าย TLO


อ่านเพิ่มเติม..

นางชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าสำนักงาน MFii มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้ารับมอบนโยบายการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


อ่านเพิ่มเติม..

MFii ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน Idea to Product (I2P) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560


อ่านเพิ่มเติม..

ขอเชิญน้องนักศึกษาสมัครเข้าร่วม โครงการ Research To Market 2017 หรือ R2M 2017


อ่านเพิ่มเติม..

ขอเชิญน้องนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรม “MFU Design Thinking Workshop ”


อ่านเพิ่มเติม..

MFii จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ "Successful Entrepreneurs" ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)


อ่านเพิ่มเติม..

MFii ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมบรรยาย การสร้างสมรรถนะความเข้มแข็งแก่อาจารย์และนักวิจัย ในหัวข้อ "จากงานวิจัย...สู่ทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อยอดเชิงพาณิชย์"


อ่านเพิ่มเติม..

MFii ได้จัดอบรม "กลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการตลาด ปีที่ 4" ภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFUNSP)


อ่านเพิ่มเติม..

หัวหน้า MFii เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 32 แห่ง ในการร่วมกันพัฒนา Startup ของประเทศ


อ่านเพิ่มเติม..

มหาลัยแม่ฟ้าหลวง เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใหม่ ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากรวงข้าว "Lanadene Jasmine Rice Age Defying Facial Cream"


อ่านเพิ่มเติม..

MFii ได้ประชาสัมพันธ์สำนักงานและโครงการต่างๆ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาการจัดการและสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


อ่านเพิ่มเติม..

หัวหน้า MFii เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "Startup กับโอกาสสร้างงานในมหาวิทยาลัย"


อ่านเพิ่มเติม..

การจัดกิจกรรมคัดเลือกผู้ประกอบการ เข้ารับบริการและความช่วยเหลือจาก MFii ครั้งที่ 3 ปี 2560


อ่านเพิ่มเติม..

การจัดอบรมโครงการทักษะอาชีพ หลักสูตร "การทำธุรกิจแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน"


อ่านเพิ่มเติม..

MFii ต้อนรับคณะอาจารย์จาก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


อ่านเพิ่มเติม..

MFii นำผู้ประกอบการ เข้าศึกษาดูงาน และหลักเกณฑ์การเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาจัดจำหน่ายในห้าง Central Airport Plaza Chiangmai


อ่านเพิ่มเติม..

MFii นำผู้ประกอบการ เข้าร่วมการอบรม การตลาดและการพัฒนาแบรนด์สำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมในยุคดิจิทัล


อ่านเพิ่มเติม..

MFii นำคณะผู้บริหารโครงการ Research Gap Fund ร่วมหารือการดำเนินโครงการ ระหว่างนักวิจัยและบริษัท M.Y.R Cosmetics Solution


อ่านเพิ่มเติม..

MFii ให้ข้อมูลผู้ประกอบการภายใต้กิจกรรมบริการและส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร


อ่านเพิ่มเติม..

MFUNSP นำผู้ประกอบการในโครงการเข้าร่วมงาน ThaiFex World of Food 2017


อ่านเพิ่มเติม..

MFUNSP ร่วมหลักสูตรการสื่อสารและการตลาดสำหรับการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์


อ่านเพิ่มเติม..

MFii นำผลงานวิจัยร่วมงาน Thailand Rice Invention 2017


อ่านเพิ่มเติม..

MFii ร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา


อ่านเพิ่มเติม..

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย"


อ่านเพิ่มเติม..

MFii ร่วมเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้ในการจัดตั้งบริษัทกลุ่ม TRIBES กลุ่มธุรกิจชา กาแฟ ในจังหวัดเชียงราย


อ่านเพิ่มเติม..

เข้าร่วมประชุม THAI BISPA ครั้งที่ 2/2560


อ่านเพิ่มเติม..

MFii เข้าร่วมการประชุมเสวนา "มหาวิทยาลัยรวมใจขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0"


อ่านเพิ่มเติม..

MFii ร่วมประชุมวิชาการ AUTM Asia 2017


อ่านเพิ่มเติม..

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมงาน ASEAN Beauty Southeast Asia's Premier Beauty Show 2017


อ่านเพิ่มเติม..

MFii นำผลิตภัณฑ์ Number 333 เข้าร่วมนำเสนอในงาน "การสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว"


อ่านเพิ่มเติม..

กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน (Business Model to Business Plan)


อ่านเพิ่มเติม..

ผู้ประกอบการ MFUNSP เข้าร่วมแข่งขัน NSP Innovation Award 2017


อ่านเพิ่มเติม..

MFii ร่วมงานเปิดสินเชื่อ SMART SMEs 4.0


อ่านเพิ่มเติม..

MFii เข้าร่วมงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017


อ่านเพิ่มเติม..

MFii ให้ความรู้แก่กลุ่มนักศึกษาสาขาวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ


อ่านเพิ่มเติม..

Food Innopolis ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการร่วมดำเนินโครงการ


อ่านเพิ่มเติม..

ทีม Pledges เข้าแข่งขันกิจกรรม Digital Startup


อ่านเพิ่มเติม..

IP for MFU หัวข้อที่ใช่ ในเวลาที่คุณเลือก


อ่านเพิ่มเติม..

MFii นำนักวิจัยร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการโครงการ TBI


อ่านเพิ่มเติม..

MFii ขอแสดงแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำหรับรางวัลดีเด่นทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ


อ่านเพิ่มเติม..

MFii ร่วมงาน Thai BISPA Day 2017


อ่านเพิ่มเติม..

MFii และนักวิจัยของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมกาแฟวาวีออร์แกนิก


อ่านเพิ่มเติม..

MFii ร่วมหารือแนวทางด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และเครือข่ายชุมชน บ้านดอยช้าง


อ่านเพิ่มเติม..

MFii นำผู้ประกอบการร่วมงาน 7 Innovation Award 2017


อ่านเพิ่มเติม..

ทีม Pledges ตัวแทน Tech Startup Club มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านเข้าสู่การคัดเลือกรอบ 4 (40 ทีมทั่วประเทศ)


อ่านเพิ่มเติม..

บริษัท ผาธรรม จำกัด เข้ารับการประเมินโครงการ Talent Mobility รอบ 6 เดือน


อ่านเพิ่มเติม..

MFUBI นำผู้ประกอบการในโครงการ เข้าร่วมอบรม "เสริมสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อการพัฒนา"


อ่านเพิ่มเติม..

IP for MFU "หัวข้อที่คุณสนใจ ในเวลาที่คุณกำหนด"


อ่านเพิ่มเติม..

มฟล. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)"


อ่านเพิ่มเติม..

Leadership Program for Science Park Executives: Forward-thinking Leaders


อ่านเพิ่มเติม..

"NIA's Road Show to Regional Science Park" @MFU


อ่านเพิ่มเติม..

Tech Startup Club มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand digi challenge & Angel in the city 2016


อ่านเพิ่มเติม..

เสวนาหัวข้อ "เทคนิคสร้างเนื้อหา เพื่อส่งเสริมการสร้างแบรนด์แหล่งท่องเที่ยว"


อ่านเพิ่มเติม..

MFii จัดนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ


อ่านเพิ่มเติม..

MFii ได้จัดอบรมให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยในหัวข้อ "การเขียนผลงานทางวิชาการให้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์"


อ่านเพิ่มเติม..

มฟล. ร่วมทำ workshop กับทีมงานจากบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ณ สิงห์ปาร์ค


อ่านเพิ่มเติม..

MFii ต้อนรับคณะดูงานผู้ประกอบการและนักธุรกิจในภาคเหนือตอนบน และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อ่านเพิ่มเติม..

กิจกรรม IP for MFU "หัวข้อที่คุณสนใจ ในเวลาที่คุณกำหนด"


อ่านเพิ่มเติม..

มฟล. ลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิอนุสิทธิบัตรแก่บริษัท คอสเมเฮลท์ แชนเนล จำกัด ต่อยอดผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม


อ่านเพิ่มเติม..

มฟล. ร่วมกับ SIPA จัดกิจกรรมเปิด Tech Startup Club


อ่านเพิ่มเติม..

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการ TLO ปีงบประมาณ 2559


อ่านเพิ่มเติม..

กิจกรรม IP for MFU "หัวข้อที่คุณสนใจ ในเวลาที่คุณกำหนด"


อ่านเพิ่มเติม..

พิธีลงนามความร่วมมือการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility


อ่านเพิ่มเติม..

เด็กมฟล.เจ๋ง คว้า 3 ใน 9 ทีม เป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งขัน Research to Market : R2M 2017 ระดับประเทศ


อ่านเพิ่มเติม..

ภาพบรรยกาศ กิจกรรม "R2M Bootcamp ระดับภูมิภาค"


อ่านเพิ่มเติม..

MFii นำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจำนวน ร่วมจัดแสดงในงาน Thailand Tech Show 2016 ครั้งที่ 2 จ.ขอนแก่น


อ่านเพิ่มเติม..

การอบรมหัวข้อ “Marketing of R&D”


อ่านเพิ่มเติม..

ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับจดทะเบียนในปีงบประมาณ 2559


อ่านเพิ่มเติม..

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "R2M MFU Boot Camp 2016" และกิจกรรม "R2M Contest 2016"


อ่านเพิ่มเติม..

ภาพบรรยากาศ การอบรม "กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ และการเพิ่มมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม"


อ่านเพิ่มเติม..

MFii ร่วมจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 ส่วนภูมิภาค


อ่านเพิ่มเติม..

บรรยากาศการอบรม “ความสำคัญของสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า สำหรับผู้ประกอบการ”


อ่านเพิ่มเติม..

MFii ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานโครงการ TLO ประจำปี 2559


อ่านเพิ่มเติม..

บรรยายกาศกิจกรรม MFU Tech Startup Camp 2016


อ่านเพิ่มเติม..

MFUBI ร่วมกับเครือข่าย UBI ภาคเหนือตอนบน จัดอบรมแก่ผู้ประกอบการ OTOP (เครื่องสำอาง)


อ่านเพิ่มเติม..

MFii คืนความรู้สู่ท้องถิ่น


อ่านเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ คุณโศรยา พรินทรากุล บริษัท เชียงรายโฮมเมด ไอศกรีม จำกัด ชนะเลิศการประกวด NSP Innovation Award 2016 ประเภทนักธุรกิจนวัตกรรม


อ่านเพิ่มเติม..

MFUNSP นำผู้ประกอบการร่วมงาน NSP Innovation Fair 2016


อ่านเพิ่มเติม..

MFii ร่วมงานแถลงข่าว Northern Innovative Startup (NIST)


อ่านเพิ่มเติม..

MFii ร่วมงาน THAI-BISPA Day 2016


อ่านเพิ่มเติม..

MFii นำผู้ประกอบการ ร่วมแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจ (pitching) ในหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเทคโนโลยีสู่สากล"


อ่านเพิ่มเติม..

บรรยากาศ โครงการอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตร การจัดการธุรกิจเกษตรเชิงท่องเที่ยว รุ่นที่ 1


อ่านเพิ่มเติม..

MFii ร่วมงาน Startup Thailand 2016


อ่านเพิ่มเติม..

MFii นำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาร่วมแสดงงาน Technology show ครั้งที่ 1/2559 ประจำภูมิภาค


อ่านเพิ่มเติม..

การถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนา OTOP สู่มาตรฐานสากล


อ่านเพิ่มเติม..

MFii นำผลงานวิจัยที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาร่วมจัดแสดงงาน Chiang Rai Signature Cosmetics by MFU


อ่านเพิ่มเติม..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา"


อ่านเพิ่มเติม..

MFii ร่วมจัดแสดงงาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2016 ณ ไบเทค บางนา


อ่านเพิ่มเติม..

MFii ร่วมงาน Thialand Tech Show ครั้งที่ 1/2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


อ่านเพิ่มเติม..

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "ใช้การตลาดคิด สร้างธุรกิจสมัยใหม่"


อ่านเพิ่มเติม..

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกิจกรรม Research to Market 2015 ระดับภาคเหนือ


อ่านเพิ่มเติม..

ภาพบรรยากาศการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อขอรับบริการจาก MFUNSP


อ่านเพิ่มเติม..

MFii ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ


อ่านเพิ่มเติม..

MFUNSP นำตัวแทนผู้ประกอบการโรงสีและกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกและแปรรูปข้าว จ.เชียงราย เข้ารับฟังการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RF)


อ่านเพิ่มเติม..

บรรยากาศกิจกรรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางเครื่องสำอางไทยในตลาดอาเซียน”


อ่านเพิ่มเติม..

ลิขสิทธิ์สัญจรครั้งที่ 1 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


อ่านเพิ่มเติม..