ผลงาน - ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สูตรตำรับและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
สำหรับเส้นผมเพื่อกระตุ้นการเจริญของเส้นผม
ที่มีข้าวสังข์หยดเป็นส่วนประกอบ
สถานภาพสิทธิบัตร: คำขอรับอนุสิทธิบัตร 1503001576
ผู้ประดิษฐ์: อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์
นางสาว ณ หทัย สว่าง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

กรรมวิธีการสกัดมาตรฐานรวงข้าว
สถานภาพสิทธิบัตร: อนุสิทธิบัตร 11045
ผู้ประดิษฐ์: ผศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล
ผศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง


 

 

กรรมวิธีการผลิตสารประกอบโลหะเชิงซ้อน
ข้าวเหนียวดำ

สถานภาพสิทธิบัตร: อนุสิทธิบัตร 10018
ผู้ประดิษฐ์: อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน
นางสาวอนงค์นุช ต๊ะคำ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

 

 

นาโนคอมโพสิตชีวภาพของอนุพันธ์
ไคโตซานและอนุพันธ์เซลลูโลส
จากเปลือกสับปะรด

สถานภาพสิทธิบัตร: อนุสิทธิบัตร 11980
ผู้ประดิษฐ์: อาจารย์ ดร.อำภา จิมไธสง
นางสาวลักษณี วงค์คม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

 

 

กรรมวิธีการสกัดเมล็ดเงาะ
ที่มีปริมาณไขมันสูง

สถานภาพสิทธิบัตร: คำขอรับสิทธิบัตร 1501005641
ผู้ประดิษฐ์: ผศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล
ผศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ และคณะ 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

 

 

 

สูตรตำรับเครื่องสำอางที่มีสารสกัด
จากชาอัสสัมเป็นส่วนประกอบ

สถานภาพสิทธิบัตร: คำขอรับอนุสิทธิบัตร 1503001961
ผู้ประดิษฐ์: อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์
นางสาวปริญญาพร ปราชเมธีกุล และคณะ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

 

 

ผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดที่มีส่วนผสม
ของน้ำมันเมล็ดชา

สถานภาพสิทธิบัตร: คำขอรับสิทธิบัตร 1603002172
ผู้ประดิษฐ์: ผศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล
ผศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

 

 

กรรมวิธีการเตรียมองค์ประกอบสารสกัด
เปลือกผลกาแฟสำหรับประยุกต์ใช้
ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง

สถานภาพสิทธิบัตร: อนุสิทธิบัตร 11418
ผู้ประดิษฐ์: อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน
อาจารย์ ดร.อำภา จิมไธสง และคณะ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 

 

 

ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางที่มี
ส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดชา

สถานภาพสิทธิบัตร: คำขอรับสิทธิบัตร 1603001668
ผู้ประดิษฐ์: ผศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล
นางสาวนวรัตน์ ปานสมุทร์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

 

 

กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดผักบุ้ง
ที่มีฤทธิ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผม

สถานภาพสิทธิบัตร: คำขอรับอนุสิทธิบัตร 1603002409
ผู้ประดิษฐ์: อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์
นางสาวปริญญาพร ปราชเมธีกุล และคณะ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

 

 

กรรมวิธีการเตรียมพอลิแซ็กคาไรด์
จากเห็ดหูหนูขาว

สถานภาพสิทธิบัตร: คำขอรับอนุสิทธิบัตร 1603002374
ผู้ประดิษฐ์: อาจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
อาจารย์ ดร.ปัญญวัฒน์ ปินตาทอง และคณะ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

 

 

 

เจลรักษาอาการอักเสบ
จากสารสกัดเนระพูสีไทย

สถานภาพสิทธิบัตร: อนุสิทธิบัตร 9613
ผู้ประดิษฐ์: ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท
สำนักวิชาแพทยศาสตร์

 

 

 

สารผสมสำหรับบรรเทาอาการปวด
และอักเสบที่มีสารสกัดเนระพูสีไทย

สถานภาพสิทธิบัตร: อนุสิทธิบัตร 9612
ผู้ประดิษฐ์: ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท
สำนักวิชาแพทยศาสตร์

 

 

 

เจลที่มีส่วนผสมของสารสกัด
จากกากเมล็ดชาเพื่อใช้
ในการต้านเชื้อราที่ผิวหนัง

สถานภาพสิทธิบัตร: อนุสิทธิบัตร 11982
ผู้ประดิษฐ์: อาจารย์ ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 

 

ผลิตภัณฑ์นำ้มันนวดที่มีส่วนผสม
ของนำ้มันหอมระเหยจากผลมะแขว่น

สถานภาพสิทธิบัตร: อนุสิทธิบัตร 11339
ผู้ประดิษฐ์: อาจารย์จุรีภรณ์ อิ้มพัฒน์
อาจารย์ณวัชพงศ์ ไชยรัตน์ และคณะ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 

 

เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวาง
สำหรับผู้พิการทางสายตา

สถานภาพสิทธิบัตร: คำขอสิทธิบัตรออกแบบฯ 1301004582
ผู้ประดิษฐ์: อาจารย์สุรพล วรภัทราทร
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ