โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

        โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park : NSP) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อปฏิบัติภาจกิจในการเป็นกลไกบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยผลักดันให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีการดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในเขตภาคเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์รวมของการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ครบ วงจรในภูมิภาคตลอดจนเป็นแหล่งพัฒนาผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (Technology commercialization) รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถต่อยอดเพิ่มเติมเชิงธุรกิจได้

2. เพื่อเป็นแหล่งพัฒนากำลังคนและสร้างมวลรวมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภูมิภาคและเพื่อเป็นแหล่งกระตุ้นและจูงใจให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและโทคโนโลยีในภูมิภาค

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology transfer) นำผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมดำเนินการในเชิงธุรกิจ ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า (Value added) ให้กับสินค้าและบริการ

4. เพื่อใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสนับสนุนคลัสเตอร์เชิงยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เช่น การพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่าข้าว พืช ผัก ผลไม้ สมุนไพรเมืองหนาว และอุตสาหกรรม IT Software และ Digital content อุตสาหกรรมด้านการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม และวัสดุด้านพลังงาน เป็นต้น

5. เพื่อเป็นแหล่งกระตุ้นและจูงใจให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมในภาคเหนือและในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อรองรับปัญหาแรงงานและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

โครงการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : TBI

        โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Science Technology and Innovation Business Incubation : TBI) ทำหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจให้กับผู้ประกอบการใหม่ให้เกิดความเข้มแข็ง ผ่านกลไกและกิจกรรมในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นพื้นฐานอย่างเป็นระบบและครบวงจร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป้าหมายของการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม คือ เพื่อนำผลงานวิจัยนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยออกไปสู่การใช้งานในเชิงพาณิชย์ โดยผ่านกระบวนการการจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในวงการธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริการ

  • สนับสนุนการลงทุนในการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
  • ให้คำปรึกษาแนะนำ วิเคราะห์ และทำแผนธุรกิจ
  • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
  • สนับสนุน และเชื่อมโยงเข้าสู่ตลาด

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นบุคคล หรือนิติบุคคลสัญชาติไทยที่จดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี และขาดความเข้มแข็งทางด้านการประกอบธุรกิจเทคโนโลยี

2. มีแนวคิด (Concept Model) ที่ชัดเจนในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยี

3. มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ในตัวผลิตภัณฑ์ บริการ ธุรกิจเทคโนโลยี

4. มีแผนธุรกิจ/แผนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในเบื้องต้น

5. ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการที่โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่แต่งตั้งขึ้น

ระยะเวลาในการรับสมัคร

สามารถสมัครได้ตลอดทั้งปีการดำเนินงาน

 

โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ : IRTC

        โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program : IRTC) เป็นโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลนีการผลิต การจับคู่นวัตกรรมในรูปแบบของการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สามารถเข้าสู่การแข่งขัยในตลาดการค้าสากลได้อย่างเข้มแข็ง

บริการ

  • สนับสนุนการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
  • ประสานงานและเชื่อมโยงการให้บริการการพัฒนาเทคโนโลยีแบบครบวงจร
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
  • พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย

2. มีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51

3. ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องไม่ซ้ำกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในปีก่อนหน้า

ระยะเวลาในการรับสมัคร

สามารถสมัครได้ตลอดทั้งปีการดำเนินงาน

 

 โครงการพัฒนาบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ : Service Platform

        เป็นการใช้ทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ในการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงพัฒนาเพื่อให้เกิดความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร อุปกร์เครื่องมือ ตลอดจนความเชี่ยวชาญชำนาญที่มีอยู่แล้วในระดับหนึ่งให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วในมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่า

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม องค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

บริการ

- บริการออกแบบนวัตกรรม (Innovation Design) : ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม (Design center) บริการให้คำปรึกษาและบริการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) เครื่องหมายการค้า และการออกแบบสื่อต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ

- บริการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแก่ภาคอุตสาหกรรม (IP for Industry) : บริการให้คำปรึกษา แนะนำ และบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมบริการยื่นขอรับความคุ้มครองทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร

- บริการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Technology Detabase : STDB) : ให้บริการฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ผลงานวิจัย ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่พร้อมให้บริการแก่ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมแบบ One stop service

- สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (Office of Industrial Liaison : OIL) : บริการให้คำปรึกษาแก่ภาคเอกชนในการพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมทั้งประสานความร่วมมือหรือบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่

ระยะเวลาในการสมัคร

สามารถสมัครได้ตลอดทั้งปีการดำเนินงาน