บริการด้านพัฒนานวัตกรรม

        ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม มีหน้าที่ในการให้บริการแก่ ผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่า ตลอดจนบุคลากรในชุมชนที่มีศักยภาพ โดยส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการสร้างกลไกระบบการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา จากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยมาเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและเอกชน เพื่อพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

บริการ

  • ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ
  • ให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ให้คำปรึกษาการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า
  • เชื่อมโยงเครือข่าย และแหล่งทุน