บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา


        การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเติบโตไปด้วยความเข้มแข็งและยั่งยืน สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมุ่งเน้นช่วยเหลือนักวิจัยและผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาภายในองค์กร ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา (IP Creation) การให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (IP Protection) ประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร และสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงป้องกันมิให้ผู้อื่นละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของต

บริการ

  • สืบค้นข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  • ให้คำปรึกษา และแนะนำด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  • จัดเตรียมเอกสารสำหรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
  • ติดตาม/แก้ไข คำขอจดทะเบียนด้านทรัพย์สินทางปัญญา