โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

 

        โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University Business Incubator : MFUBI) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) มีหน้าที่ในการขับเคลื่อน ผลักดัน  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสังคมผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง โดยเน้นธุรกิจฐานความรู้ รวมทั้งผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสามารถนำไปต่อยอดหรือนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และเกิดการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการ

บริการ

 • Offices / Outlets : ให้บริการพื้นที่สำนักงาน และสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันได้
  • ห้องบ่มเพาะ ธุรกิจสำหรับ In-wall Incubation
  • ระบบสื่อสารและการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
  • ระบบบริการส่วนกลาง 

 • SMEs Clinic : จัดอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านธุรกิจประกอบด้วย การตลาด การเงินการบัญชี การผลิต การบริหาร จัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อที่จะได้ทำแผนธุรกิจได้โดยถูกต้อง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา พี่เลี้ยง คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
 • Clustering /  Networking / Business Matching : จัดหาเครือค่ายพันธมิตรธุรกิจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมให้คำปรึกษา หรือร่วมดำเนินการกับผู้ประกอบการและชุมชน ในรูปแบบที่ได้รับผลประโยชน์ และเป็นที่พอใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Win-Win)

 • Research & Development : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการคือ การนำเอาผลของงานวิจัยหรืองานประดิษฐ์ที่มีศักยภาพมาดำเนินการในเชิงพาณิชย์ เช่น ทำต้นแบบ ทดสอบด้านคุณภาพ ความปลอดภัยการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เป็นต้น

 

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ

1. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 20-60 ปี

2. มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาความรู้

3. มีภูมิลำเนาในพื้นที่หรือใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

4. มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ

5. มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะเกิดการลงทุนในธุรกิจที่สนใจได้บางส่วน

 

ระยะเวลาในการรับสมัคร

รับสมัครตลอดปี แต่กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจจะเริ่มดำเนินการ 2 ช่วงเวลาดังนี้

 • ช่วงเวลาที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคมของทุกปี
 • ช่วงเวลาที่ 2 ตั้งแต่เดือนเมษายนของทุกปี