ติดต่อเราสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-917-003 โทรสาร 053-917-004
E-mail: mfii@mfu.ac.th
ฝ่ายสำนักงาน ✆ 053-917-003
ฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา ✆ 053-917-014
ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม ✆ 053-917-011 / 053-917-013 / 053-917-015