บุคลากร


หัวหน้าสำนักงานชลิดา ธนินกุลภรณ์
Chalida Thaninkullaporn
 053 917 008
 chalida.tha@mfu.ac.th
MFii
Intellectual Property Management and
Innovation Development Office
Mae Fah Luang University

ฝ่ายบริหารสำนักงานณริศรา กุนนากุล
Narisara Kunnakul
 053 917 003
 narisara.kun@mfu.ac.th
MFii
Intellectual Property Management and
Innovation Development Office
Mae Fah Luang University

ฝ่ายบริหารสำนักงานพรนิภา ทำมา
Pornnipha Thamma
 053 917 003
 pornnipha.tha@mfu.ac.th
MFii
Intellectual Property Management and
Innovation Development Office
Mae Fah Luang University

ฝ่ายบริหารสำนักงานวรรษชล นางแล
Watsachon Nanglae
 053 917 011
 watsachon.nan@mfu.ac.th
MFii
Intellectual Property Management and
Innovation Development Office
Mae Fah Luang University

ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเจษฎาวัฒน์ วิเศษคงเพชร
Jetsadawat Visetkongpetch
 053 917 014
 jetsadawat.vis@mfu.ac.th
MFii
Intellectual Property Management and
Innovation Development Office
Mae Fah Luang University

ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสิรินาฎ เทียนทอง
Sirinat Thianthong
 053 917 014
 sirinat.thi@mfu.ac.th
MFii
Intellectual Property Management and
Innovation Development Office
Mae Fah Luang University

ฝ่ายสนับสนุนผู้ประกอบการกิตติ สุทธิจิระพันธ์
Kitti Suttijirapan
 053 917 013
 kitti.sut@mfu.ac.th
MFii
Intellectual Property Management and
Innovation Development Office
Mae Fah Luang University

ฝ่ายสนับสนุนผู้ประกอบการนาริน ชาวลี้แสน
Narin Chaoleesan
 053 917 011
 narin.cha@mfu.ac.th
MFii
Intellectual Property Management and
Innovation Development Office
Mae Fah Luang University

ฝ่ายเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่การะเกด นันทศรีนนท์
Karakade Nanthasrinon
 053 917 009
 karakade.nan@mfu.ac.th
MFii
Intellectual Property Management and
Innovation Development Office
Mae Fah Luang University

ฝ่ายเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ชนม์ แสนใจกล้า
Chon Sanchaikla
 053 917 015
 chon.san@mfu.ac.th
MFii
Intellectual Property Management and
Innovation Development Office
Mae Fah Luang University

ฝ่ายเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่สุปรียา สายปาน
Supreeya Saiparn
 053 917 013
 supreeya.sai@mfu.ac.th
MFii
Intellectual Property Management and
Innovation Development Office
Mae Fah Luang University

ฝ่ายเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่วิไลวรรณ จำปาทราย
Vilaivun Jumpasai
 053 917 013
 vilaivun.jum@mfu
MFii
Intellectual Property Management and
Innovation Development Office
Mae Fah Luang University

ฝ่ายเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่กฤษณา พูลเจริญสุข
Kritsana Phulchareonsuk
 053 917 013
 staff1.mfii@mfu.ac.th
MFii
Intellectual Property Management and
Innovation Development Office
Mae Fah Luang University