หัวหน้าสำนักงาน
ชลิดา ธนินกุลภรณ์

Chalida Thaninkullaporn


 053 917 008

 chalida.tha@mfu.ac.th
ฝ่ายบริหารสำนักงาน
ณริศรา กุนนากุล

Narisara Kunnakul


 053 917 003

 narisara.kun@mfu.ac.thพรนิภา ทำมา

Pornnipha Thamma


 053 917 003

 pornnipha.tha@mfu.ac.thวรรษชล นางแล

Watsachon Nanglae


 053 917 003

 watsachon.nan@mfu.ac.thนายเกียรติพิพัฒน์ มามูล

Kiatpipat Mamoon


 053 917 003

 kiatpipat.mfii@mfu.ac.thนางสาวสลิลทิพย์ ศรีอ่อน

Salinthip Sreeon


 053 917 011

 salinthip.mfii@mfu.ac.th
ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
เจษฎาวัฒน์ วิเศษคงเพชร

Jetsadawat Visetkongpetch


 053 917 014

 jetsadawat.vis@mfu.ac.thสิรินาฎ เทียนทอง

Sirinat Thianthong


 053 917 014

 sirinat.thi@mfu.ac.thนางสาวชญานี เล้าตระกูล

Chayanee Laotrakul


 053 917 014

 chayanee.mfii@mfu.ac.th
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
การะเกด นันทศรีนนท์

Karakade Nanthasrinon


 053 917 009

 karakade.nan@mfu.ac.thชนม์ แสนใจกล้า

Chon Sanchaikla


 053 917 015

 chon.san@mfu.ac.thสุปรียา สายปาน

Supreeya Saiparn


 053 917 015

 supreeya.sai@mfu.ac.thนายรุ่งโรจน์ ศรีธิเลิศ

Rungroj sritilerd


 053 917 011

 rungroj.mfii@mfu.ac.thนางสาวศกลรัตน์ โกศิริ

Sakolrat Gosiri


 053 917 014

 sakolrat.mfii@mfu.ac.thนางสาวสกาวเดือน เชื้อสีดา

Sakaowduan Chuaseeda


 053 917 015

 Sakaowduan.chu@mfu.ac.thกฤษณา ฟูเจริญสุข

Kritsana Phulchareonsuk


 053 917 015

 staff1.mfii@mfu.ac.thกิตติ สุทธิจิระพันธ์

Kitti Suttijirapan


 053 917 011

 kitti.sut@mfu.ac.thนายภานุพงศ์ คำน้อย

Panupong Kumnoy


 053 917 015

 panupong.mfii@mfu.ac.thนายทวิศรากร ตันติสิทธิชัย

Twisarakorn Tantisittichai


 053 917 011

 twisarakorn.tan@mfu.ac.thวิไลวรรณ จำปาทราย

Vilaivun Jumpasai


 053 917 013

 vilaivun.jum@mfuนางสาวอติกานต์ สุทธิวงค์

Atikant Sutthiwong


 053 917 013

 atikant.mfii@mfu.ac.thนางสาวขนิษฐา จิตนากร

Khanittha Jittanakorn


 053 917 013

 khanittha.mfii@mfu.ac.thนายณัฐพล รัตนชาติ

Nattapol Ratthanachat


 053 917 013

 nattapol.mfii@mfu.ac.th