หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์

Dr.Chalida Thaninkullaporn


 053 917 008

 chalida.tha@mfu.ac.th
ฝ่ายสำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม
ณริศรา กุนนากุล

Narisara Kunnakul


 053 917 003

 narisara.kun@mfu.ac.thพรนิภา ทำมา

Pornnipha Thamma


 053 917 003

 pornnipha.tha@mfu.ac.thวรรษชล นางแล

Watsachon Nanglae


 053 917 003

 watsachon.nan@mfu.ac.thเกียรติพิพัฒน์ มามูล

Kiatpipat Mamoon


 053 917 003

 kiatpipat.mfii@mfu.ac.thสลิลทิพย์ ศรีอ่อน

Salinthip Sreeon


 053 917 011

 salinthip.mfii@mfu.ac.th
ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
เจษฎาวัฒน์ วิเศษคงเพชร

Jetsadawat Visetkongpetch


 053 917 014

 jetsadawat.vis@mfu.ac.thสิรินาฎ เทียนทอง

Sirinat Thianthong


 053 917 014

 sirinat.thi@mfu.ac.thวัชรพงศ์ ทาวงษ์

Watcharapong Tawong


 053 917 014

 Watcharapong.mfii@mfu.ac.th
ฝ่ายส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
การะเกด นันทศรีนนท์

Karakade Nanthasrinon


 053 917 009

 karakade.nan@mfu.ac.thสุปรียา สายปาน

Supreeya Saiparn


 053 917 015

 supreeya.sai@mfu.ac.thนางสาวสกาวเดือน เชื้อสีดา

Sakaowduan Chuaseeda


 053 917 015

 Sakaowduan.chu@mfu.ac.thกฤษณา ฟูเจริญสุข

Kritsana Phulchareonsuk


 053 917 015

 staff1.mfii@mfu.ac.thวิไลวรรณ จำปาทราย

Vilaivun Jumpasai


 053 917 013

 vilaivun.jum@mfuขนิษฐา จิตนากร

Khanittha Jittanakorn


 053 917 013

 khanittha.mfii@mfu.ac.th
ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
ชนม์ แสนใจกล้า

Chon Sanchaikla


 053 917 015

 chon.san@mfu.ac.thกิตติ สุทธิจิระพันธ์

Kitti Suttijirapan


 053 917 011

 kitti.sut@mfu.ac.thภานุพงศ์ คำน้อย

Panupong Kumnoy


 053 917 015

 panupong.mfii@mfu.ac.thทวิศรากร ตันติสิทธิชัย

Twisarakorn Tantisittichai


 053 917 011

 twisarakorn.tan@mfu.ac.thกัมปนาท สิงคะกุล

Kampanart Singkakul


 053 917 011

 kampanart.mfii@mfu.ac.thจารุกิตติ์ บรรณากิจ

Jarukit Bannakit


 053 917 011

 jarukit.mfii@mfu.ac.thพิมพ์วา พชรปัญญาวิรุฬห์

Pimwa Pacharapanyawirun


 053 907 003

 pimwa.mfii@mfu.ac.thรสสุคนธ์ ทิพย์วงศ์

Rossukon Thipwong


 053 917 015

 Rossukon.Thi@mfu.ac.th