เกี่ยวกับเรา

        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University Intellectual Property Management and Innovation Development Office : MFii) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้อย่างเป็นระบบ และนำไปเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในเวทีการค้า ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติต่อไป


ปณิธาน

        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรมมีบทบาทหน้าที่หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและภาคอุตสาหกรรม และสามารถนำไปให้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิผล ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการ การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทาง และปกป้องรักษาสิทธิ์ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ

วิสัยทัศน์

        เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นให้บริการ ประสานภารกิจ เพื่อให้การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนานวัตกรรมเกิดประโยชน์สูงสุด และต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้


พันธกิจ

        ให้คำปรึกษาแนะนำ ดำเนินการขอความคุ้มครอง สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาธุรกิจจากทรัพย์สินทางปัญญา สร้างความตระหนักและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ