เกี่ยวกับเรา                                                      

 
        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang Intellectual Property Management and Innovation Development Office : MFii) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้อย่างเป็นระบบ และนำไปเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในเวทีการค้า ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติต่อไป

ปณิธาน (Resolution)

        มุ่งมั่นให้บริการ ประสานภารกิจ เพื่อให้การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมเกิดประโยชน์สูงสุด และต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ตลอดจนพัฒนาธุรกิจด้วยการสร้างสังคมผู้ประกอบการ
 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

        เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม

 

พันธกิจ (Mission)

        เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม